Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují vztahy vznikající poskytováním služeb v rámci poradenství výživy Lucie Janatové (dále jen "Poradenství")

II. Určení smluvních stran

1. Provozovatelem poradenství je Lucie Janatová, se sídlem Na Výsluní 907, 460 14 Liberec IČ: 06206166 (dále jen "Poskytovatel")

2. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku poradenství nebo přednáškové činnosti poskytovatele elektronicky na webových stránkách www.fitnostress.cz pomocí objednávkového formuláře (dále jen "Objednatel")

3. Pod pojmem služby (dále jen "Služby") se rozumí poradenství z hlediska výživy, které poskytovatel nabízí.

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky.

III. Smluvní vztah

1. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká odesláním elektronické objednávky služby (dále jen "Objednávka") objednatelem a jejím přijetím poskytovatelem. Smluvní vztah znamená, že poskytovatel je povinen poskytovat objednateli objednané služby a objednatel je povinen uhradit jejich cenu.

2. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku objednatele, pokud:

- objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,
- poskytovatel má z informací a chování objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,
- poskytovatel má pochybnosti, zda má objednatel opravdový zájem o využívání služeb.

3. V případě, že je objednatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce objednatele s poskytováním služeb.

4. Objednatel si je vědom, že služby poradenství z hlediska výživy nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav objednatele vyžaduje zvláštní výživový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat poskytovatele.

IV. Průběh poskytování služeb

1. Lucie Janatová(dále jen "Zpracovatel") je povinna poskytovat odběrateli odborné služby na základě svých schopností a znalostí.

2. Odběratel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat se zpracovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

3. I přesto, že zpracovatel poskytne služby v souladu s jeho vzděláním, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle odběratele dodržovat veškerá doporučení zpracovatele...). Řádným dodržováním rad zpracovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

4. Objednatel může kdykoli požádat poskytovatele o ukončení poskytování služeb s tím, že objednatel uhradí cenu již poskytnutých služeb a náklady, které poskytovatel vynaložil v souvislosti s realizovanou objednávkou.

V. Cena služeb

1. Za poskytování služeb je objednatel povinen uhradit cenu stanovenou na webových stránkách www.fitnostress.cz. Není-li dohodnuto jinak, je objednatel povinen uhradit celou částku ještě před započetím čerpání služby. Platební podmínky jsou formou bankovního převodu, platby kartou nebo platbou v hotovosti.

2. V ceně služby je zahrnuto řádné plnění služeb poradenství, které jsou předmětem objednávky vyplněné a uhrazené objednatelem z objednávkového systému na www.fitnostress.cz. Zboží a služby, které poskytovatel objednateli doporučí, není objednatel povinen zakoupit. Jedná se pouze o doporučení, která nejsou podmínkou řádného čerpání služby.

3. Pokud dojde ze strany objednatele k odstoupení od poskytování služeb nebo předčasnému ukončení poskytování služeb v souladu se zákonem nebo těmito obchodními podmínkami, má objednatel nárok na vrácení ceny nevyčerpaných služeb snížené o stornopoplatek. Stornopoplatek je stanoven ve výši 40 % (čtyřicet procent) z plné ceny nevyčerpaných služeb v souvislosti s objednávkou.

4. Kromě výše uvedeného, nemá objednatel nárok na vrácení žádné části ceny služeb, když zcela nebo částečně nevyčerpal objednané služby (především není nárok na vrácení ceny služeb za období, kdy se objednatel svévolně nedostavoval na jednotlivé konzultace a schůzky u poskytovatele, nekomunikoval s poskytovatelem, nedodržoval podmínky spolupráce).

5. Dojde-li dohodou stran, v souladu se zákonem nebo s těmito obchodními podmínkami k předčasnému ukončení poskytování služeb, uděluje tímto objednatel poskytovateli souhlas k vystavení opravného daňového dokladu, je-li vystavení opravného daňového dokladu nezbytné za účelem řádného vypořádání předčasného ukončení poskytování služeb.

VI. Reklamace a stížnosti

1. Vůči poskytovateli, který objednateli poskytuje služby, je objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen "Reklamace").

2. Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu zpracovatele.

3. Poskytovatel s objednatelem sepíše reklamační protokol. Objednatel obdrží kopii tohoto reklamačního protokolu.

4. Reklamace bude poskytovatelem vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s objednatelem poskytovatel písemně nedohodne jinak.

5. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom objednatele informuje.

6. Odstoupení od smlouvy u digitálních produktů (ebooky). Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od zakoupení digitálního produktu, a to elektronickou formou na tento email: lucie.janatova@fitnostress.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

VII. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

1. Odesláním objednávky služeb uděluje objednatel poskytovateli souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb. Za účelem vedení evidence klientů je poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení objednatele, dále jeho věk, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Za účelem vstupní diagnostiky v podobě konzultace, a dalších služeb, které si objednatel objednal, je poskytovatel oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu objednatele a fyziologii, které objednatel zpracovateli sdělí nebo které zpracovatel zjistí vyšetřením.

2. Objednatel bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro řádné poskytování služeb.

3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by objednateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud poskytovatel využije osobní údaje objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči objednateli má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit osobní údaje objednatele v nezbytném rozsahu zpracovateli, svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.

4. Jestliže objednatel zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů objednatele, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může objednatel:
a) požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, odstraní poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně nežádoucí stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel této žádosti, má objednatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud objednateli vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

5. Odesláním objednávky služeb vyslovuje objednatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou poskytovateli poskytnul, a to po dobu uchování osobních údajů objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

VIII. Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti u digitálních produktů (ebooky)

1. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto ebooku není určena k volnému šíření, kopírování, pořizování foto-kopií, ukládání a sdílení bez předchozího písemného souhlasu autorky Lucie Janatové. Protokoly obsahují bezpečnostní kódy, které dokážou zjistit nelegální distribuci tohoto ebooku. Neriskujte porušení autorského zákona. Pokuty začínají na 100 tis. Kč a 2 letech vězení.

2. Zřeknutí se odpovědnosti:
Tato elektronická kniha je pouze pro vzdělávací a informační účely. V žádném případě neslouží jako lékařské poradenství nebo lékařské rady. Informace obsažené v této knize by neměly být používány k léčbě, diagnóze nebo prevenci jakéhokoli onemocnění bez schválení kompetentního lékařského pracovníka. Autorka Lucie Janatová nenese odpovědnost za jakékoli újmy, ztráty nebo zranění způsobené přímo nebo nepřímo informacemi v této knize. Pokračování ve čtení této knihy souhlasíte s těmito pravidly.

1. Oznámení a sdělení vůči poskytovateli je objednatel povinen činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace poskytovatele vůči objednateli. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou formou doporučeného psaní, považuje se za doručené též,

IX. Společná a závěrečná ustanovení

1. Oznámení a sdělení vůči poskytovateli je objednatel povinen činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace poskytovatele vůči objednateli. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou formou doporučeného psaní, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.

2. Oznámení a sdělení se zasílají jako doporučené psaní na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v objednávce služeb. Poskytovatel i objednatel jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu objednatele s poskytovatelem.

4. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na webových stránkách na www.fitnostress.cz

5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.

V Liberci dne 1.7.2017
Lucie Janatová